Hanna Hanra, adaptation par Karine Benoist (1 article)